Kế hoạch triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm đến năm 2020 
xem chi tiết tại đây

 Các tin khác