Các đơn vị trường học 

I.Trường Trung học phổ thông

 

1.Trường THPT Bảo Lâm:

Số điện thoại:

Email:

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phạm Trung Thành

Hiệu trưởng

 0633877708

 

2.Trường THCS&THPT Lộc Bắc:

Số điện thoại:

Email:

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lưu Thể

Hiệu trưởng

 0633609955

 

3.Trường THPT Lộc Thành:

Số điện thoại:

Email:

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Võ Nhật Trí

Hiệu trưởng

 0633878338

 

4.Trường THPT Lộc An:

Số điện thoại:

Email:

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Hoàng Vũ

Hiệu trưởng

 0983609300

 

5.Dân Tộc Nội trú huyện Bảo Lâm:

Số điện thoại:

Email:

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trương Thăng Long

Hiệu trưởng

 

 

6.Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Bảo Lâm:

Số điện thoại:

Email:

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Đức Thuận

Hiệu trưởng

 

  

----------------------------------------

 

II.Trường Trung học cơ sở

 

1.Trường THCS Lộc An

Số điện thoại: 0633.879122

Email: c2locan.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Văn Đức Phương

Hiệu trưởng

0633.879122

 

2.Trường THCS Lộc Đức

Số điện thoại: 0633.926062

Email: c2locduc.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Đình Hợi

Phó Hiệu trưởng

0633.926062

 

3.Trường THCS Lộc Nam

Số điện thoại: 0633.878003

Email: c2locnam.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trần Văn Hùng

Hiệu trưởng

0633.878003

 

4.Trường THCS Lộc Ngãi A

Số điện thoại: 0633.877696

Email: c2locngai.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hồ Thị Bích Lan

Hiệu trưởng

0633.877696

 

5.Trường THCS Lộc Ngãi B

Số điện thoại: 0633926849

Email: c2locngaib.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn An Lang

Hiệu trưởng

0633926849

 

6.Trường THCS Lộc Quảng

Số điện thoại: 0633.964051

Email:

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Chu Bá Nho

Hiệu trưởng

0633.964051

nhobaoloc@gmail.com

 

7.Trường THCS Lộc Tân

Số điện thoại: 0633.930084

Email: truongthcsloctan@gmail.com

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Văn Hoàn

Hiệu trưởng

0633.930084

 

8.Trường THCS Lộc Thành A

Số điện thoại: 0633.878033

Email: c2locthanha.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mai Văn Thể

Hiệu trưởng

0633.878033

 

9. Trường THCS Lộc Thành B

Số điện thoại: 0633.922199

Email: c2locthanhb@gmail.com

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phạm Ngọc Trường

Hiệu trưởng

0633.922199

 

10.Trường THCS Lộc Thắng

Số điện thoại: 0633.877076

Email: c2locthang.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mai Thị Bích Thủy

Hiệu trưởng

0633.877076

 

11.Trường THCS Tây Sơn

Số điện thoại: 0633.920288

Email: c2tayson.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lê Thị Thao

Hiệu trưởng

0633.920288

 

12.Trường PTCS B’Lá

Số điện thoại: 0633.931530

Email: c12bla.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phan Thị Minh

Hiệu trưởng

0633.931530

 

13.Trường PTCS Lộc Lâm

Số điện thoại: 0633.928006

Email: c12loclam.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trương Thăng Long

Hiệu trưởng

0633.928006

 

14.Trường PTCS Lộc Phú

Số điện thoại: 0633.877710

Email: c12locphu.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Ngọc Hình

Hiệu trưởng

0633.877710

 

15.Trường PTCS Lộc Tân

Số điện thoại: 0633.751989

Email: truongthcsloctan@gmail.com

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Quốc Sơn

Hiệu trưởng

0633.751989

 

16.Trường PTCS Tà Ngào

Số điện thoại: 0633.922444

Email: truongvanlien009@gmail.com

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trương Văn Liền

Hiệu trưởng

0633.922444

 

17.Trường PTCS Tân Lạc

Số điện thoại: 0633.931007

Email: c12tanlac.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hồng Việt Trung

Hiệu trưởng

0633.931007

 

18.Trường TH&THCS Nao Lùng

Số điện thoại:

Email: ththcsnaolung@gmail.com

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Văn Chuẩn

Hiệu trưởng

 

 

----------------------------------------

 

III. Trường tiểu học

 

1.Trường tiểu học B’Đạ

Số điện thoại: 0633.877527

Email: c1bda.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Hiền

Hiệu trưởng

0633.877527

 

2.Trường tiểu học B’Đơr

Số điện thoại: 0633.879695

Email: c1bdo.baolam@lamdong.gov.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Thảo

Hiệu trưởng

0633.879695

 

3.Trường tiểu học Đức Giang

Số điện thoại: 0633.926064

Email: c1ducgiang.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trần Văn Dũng

Hiệu trưởng

0633.926064

 

4.Trường tiểu học Lộc An A

Số điện thoại: 0633.879257

Email: c1locana.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Võ Văn Liễu

Hiệu trưởng

0633.879257

 

5.Trường tiểu học Lộc An B

Số điện thoại: 0633.879030

Email: c1locanb.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng

0633.879030

 

6.Trường tiểu học Lộc An C

Số điện thoại: 0633.879031

Email: c1locanc.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Võ Thu Thảo

Hiệu trưởng

0633.879031

 

7.Trường tiểu học Lộc Bảo

Số điện thoại: 0633.929515

Email: c1locbao.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Đặng Đức Nhàn

Hiệu trưởng

0633.929515

 

8.Trường tiểu học Lộc Bắc

Số điện thoại: 0633.909832

Email: c1locbac.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Văn Ngọc

Hiệu trưởng

0633.909832

 

9.Trường tiểu học Lộc Đức A

Số điện thoại: 0633.926015

Email: c1locduca.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Văn Hồng

Hiệu trưởng

0633.926015

 

10.Trường tiểu học Lộc Đức B

Số điện thoại: 0633.926138

Email: c1locducb.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lê Thị Thanh

Hiệu trưởng

0633.926138 

 

11.Trường tiểu học Lộc Nam A

Số điện thoại: 0633.878218

Email: c1locnama.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mai Viết Dũng

Hiệu trưởng

0633.878218

 

12.Trường tiểu học Lộc Nam B

Số điện thoại: 0633.878210

Email: c1locnamb.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mai Thị Chính

Hiệu trưởng

0633.878210

 

13.Trường tiểu học Lộc Nam C

Số điện thoại: 0633.924515

Email: c1locnamc.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hoàng Thị Vị

Hiệu trưởng

0633.924515

 

14.Trường tiểu học Lộc Ngãi A

Số điện thoại: 0633.877158

Email: c1locngaia.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lê Thị Hồng Minh

Hiệu trưởng

0633.877158

 

15.Trường tiểu học Lộc Ngãi B

Số điện thoại: 0633.963518

Email: c1locngaib.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Xuân Phúc

Hiệu trưởng

0633.963518

 

16.Trường tiểu học Lộc Ngãi C

Số điện thoại: 0633.926149

Email: c1locngaic.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Văn Thanh

Hiệu trưởng

0633.926149

 

17.Trường tiểu học Lộc Ngãi D

Số điện thoại: 0633.963277

Email: tieuhoclocngaid@yahoo.com.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Ngọc Kiên

Hiệu trưởng

0633.963277

 

18.Trường tiểu học Lộc Quảng

Số điện thoại: 0633.877445

Email: c1locquang.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Hữu Chiến

Hiệu trưởng

0633.877445

 

19.Trường tiểu học Lộc Tân

Số điện thoại: 0633.930005

Email: c1loctan.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Đinh Hữu Ninh

Hiệu trưởng

0633.930005

 

20.Trường tiểu học Lộc Thành A

Số điện thoại: 0633.878019

Email: c1locthanha.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cao Thị Lan

Hiệu trưởng

0633.878019

 

21.Trường tiểu học Lộc Thành B

Số điện thoại: 0633.878046

Email: c1locthanhb.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mai Thế Chiến

Hiệu trưởng

0633.878046

 

22.Trường tiểu học TT Lộc Thắng

Số điện thoại: 0633.8777154

Email: c1ttlocthang.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Nhâm

Hiệu trưởng

0633.877154

 

23.Trường tiểu học TT Lộc Thắng B

Số điện thoại: 0633.877046

Email: c1ttlocthangb.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lê Thị Thận

Hiệu trưởng

0633.877046

 

24.Trường tiểu học Minh Rồng

Số điện thoại: 0633.877367

Email: c1minhrong.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Triệu Thị Huân

Hiệu trưởng

0633.877367

 

----------------------------------------

 

IV.Trường Mầm non

 

1.Trường Mầm non B’Lá

Số điện thoại: 0633.931811

Email: c0bla.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Thúy

Hiệu trưởng

0633.931811

 

2.Trường Mầm non Lộc Ngãi I

Số điện thoại: 0633.877176

Email: c0locngaia.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hồ Thị Hồng Liên

Hiệu trưởng

0633.877176

 

3.Trường Mầm non Lộc Ngãi II

Số điện thoại: 0633.927309

Email: c0locngaib.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hoàng Thị Hoa

Hiệu trưởng

0633.927309

 

4.Trường Mầm non Lộc Phú

Số điện thoại: 0633.928725

Email: c0locphu.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Như

Hiệu trưởng

0633.928725

 

5.Trường Mầm non Lộc Thành

Số điện thoại: 0633.878063

Email: c0locthanh.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trương Điểm Nhung

Hiệu trưởng

0633.878063

 

6.Trường Mẫu giáo Lộc Bắc

Số điện thoại: 0633.929027

Email: c0locbac.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trịnh Thị Xuân

Hiệu trưởng

0633.929027

 

7.Trường Mẫu giáo Lộc Đức

Số điện thoại: 0633.926213

Email: c0locduc.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Ba

Hiệu trưởng

0633.926213

 

8.Trường Mẫu giáo Lộc Lâm

Số điện thoại: 0633.928004

Email: c0loclam.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hồ Thị Ngọc

Hiệu trưởng

0633.928004

 

9.Trường Mẫu giáo Lộc Nam

Số điện thoại: 0633.878173

Email: c0locnam.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phạm Thị Chín

Hiệu trưởng

0633.878173

 

10.Trường Mẫu giáo Lộc Quảng

Số điện thoại: 0633.964145

Email: c0locquang.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Oanh

Hiệu trưởng

0633.964145

 

11.Trường Mẫu giáo Lộc Tân

Số điện thoại: 0633.930041

Email: c0loctan.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lê Thị Thanh Nhung

Hiệu trưởng

0633.930041

 

12.Trường Mầm non Tân Lạc

Số điện thoại: 0633.778788

Email: truongmntanlac.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Hiệu trưởng

0633.778788

 

13.Trường Mầm non Lộc Bảo

Số điện thoại:

Email: mnlocbao@gmail.com

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Vũ Thị Kim Tuyết

Hiệu trưởng

 

 

14.Trường Mầm non Lộc Thành B

Số điện thoại:

Email: mnlocthanhb@gmail.com

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hoàng Thị Sương

Hiệu trưởng

 

 

----------------------------------------

 

V. Các Loại Hình Bán Công

 

1.Trường Mầm non Bán công Lộc An

Số điện thoại: 0633.879026

Email: c0locan.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Trịnh Thị Tâm

Hiệu trưởng

0633.879026

 

2.Trường Mầm non Bán công Lộc Thắng I

Số điện thoại: 0633.877742

Email: c0locthanga.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hoàng Thúy Liên

Hiệu trưởng

0633.877742

 

3.Trường Mầm non Bán công Lộc Thắng II

Số điện thoại: 0633.877035

Email: c0locthangb.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Chế Thị Thao

Hiệu trưởng

0633.877035

 

4.Trường Mầm non Bán công Minh Rồng

Số điện thoại: 0633.960406

Email: c0minhrong.baolam@lamdong.edu.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Hiệu trưởng

0633.960406

 

----------------------------------------

 

VI.Loại Hình Tư Thục

 

1.Trường Mầm non Tư thục Thiên Nga

Số điện thoại: 0633.879342

Email:

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Vũ Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

0633.879342