Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ, Về  bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
- Nghị Quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Thủ tục
I. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định tại Phòng Tư pháp.
Bước 2: Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình.
Bước 3: Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một sổ chứng thực.
II. Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
III.Mẫu đơn, tờ khai: Không
IV. Yêu cầu điều kiện thực hiện: Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp.
Loại Cấp huyện : Chứng thực
Thời gian Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Lệ phí
Không quá 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.
Đính kèm