Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ, Về bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
- Nghị Quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Thủ tục
I. Trình tự thực hiện:
Người yêu cầu bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.
Bước 1: Phòng Tư pháp huyện căn cứ vào sổ gốc để bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
Bước 2: Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Bước 3: Người yêu cầu bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).
II.Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
III. Mẫu đơn, tờ khai: Không
IV. Yêu cầu điều kiện thực hiện: Phải có sổ gốc
Loại Cấp huyện : Chứng thực
Thời gian
Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức tiếp nhận.
Lệ phí 8.000 đồng/bản
Đính kèm