Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã)
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý Luật Hợp tác xã 18/2003/QH11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.
Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.
Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.
Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
I. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .
             Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.   
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
II. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
III.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu);
- Quyết định của Ban quản trị và Biên bản (hoặc Nghị quyết) của Đại hội xã viên về việc thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã;
- Bản chính giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật; Danh sách Ban quản trị Hợp tác xã;
 - Văn bản ủy quyền đã được công chức, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
IV.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (có mẫu kèm theo).
V. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Tài chính
Thời gian
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Phí xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1lần.
Đính kèm