TTHC cấp xã 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LÂM

I

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 3/6/2019: 46TT; QĐ 1702 ngày 12/8/2019 bãi bỏ 2 TT)

44

A.

THẨM QUYỀN UBND CẤP XÃ

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

 

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

3

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

4

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

5

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

6

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

7

trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

8

trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

9

Đăng ký nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diẹn giai đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

10

Thông báo nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diẹn giai đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

11

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

12

áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

13

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

Lĩnh vực người có công

14

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

15

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

B.

TTHC LIÊN THÔNG

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

19

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

20

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

21

tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

22

Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

23

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

24

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

25

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

 

26

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

27

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Lĩnh vực người có công

28

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

 

29

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

30

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

 

31

giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

 

32

Giải quyết chế dộ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kì kháng chiến

 

33

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

 

34

giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

35

giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

36

giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

37

thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc thế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

38

xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đói với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ 31/12/1991 trở về nước không còn giấy tờ

 

39

Bổ sung tình hình thân nhân trong thờ cúng liệt sĩ

 

40

THủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

41

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

 

42

Giải quyết chế độ người có công với cách mạng

 

43

Giải quyét trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tường Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch HĐ bộ Trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của CT UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

44

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

 

45

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

46

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

II

LĨNH VỰC NỘI VỤ (QĐ 1999 ngày 05/10/2018;QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng

15

Lĩnh vực thi đua

1

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

3

Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

4

Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

5

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến

 

Lĩnh vực tôn giáo

6

thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo

 

7

thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

8

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

9

thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, thị trấn

 

10

thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, thị trấn

 

11

thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

12

thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, thị trấn

 

13

thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, thị trấn khác

 

14

thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trun

 

15

thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cớ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

III

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (QĐ 2780/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; QĐ 1883/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

32

1

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

3

Thủ tục đăng ký khai sinh

4

Thủ tục đăng ký kết hôn

5

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

6

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

7

Thủ tục đăng ký khai tử

8

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

9

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

10

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

11

Thủ tục đăng ký giám hộ

12

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

13

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

14

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15

thủ tục đăng ký lại khai sinh

16

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

17

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

18

Thủ tục đăng ký lại khai tử

19

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch

20

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

21

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

22

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

23

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

25

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch

26

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

27

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

28

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

29

Thủ tục chứng thực di chúc

30

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

31

Thủ tục chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

32

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

IV

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

5

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

2

thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

3

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

4

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

5

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

V

Lĩnh vực thanh tra (QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

8

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

 

2

Giải quyết tố cáo

 

3

Tiếp công dân

 

4

Xử lý đơn

 

5

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

6

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

VI

Lĩnh vực Nông lâm nghiệp (QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019; QĐ 2165/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng

8

A

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

01

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

02

thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

03

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

 

04

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

 

05

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

 

06

đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

B

trồng trọt

7

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

C

Khoa học công nghệ môi trường

8

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

VII

LĨNH VỰC Y TẾ (Quyết định 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

5

1

xét hưởng hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 

2

cấp giáy chứng sinh trong trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc nơi khác không phải cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

3

cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

 

4

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

5

cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

 

VIII

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

2

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

2

Thẩm đinh, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

 

IX

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (QĐ 2452 ngày 27/11/2018)

6

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

3

Thủ tục công nhận hòa giải viên

4

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

5

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

6

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

X

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (qđ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018, QĐ 2381 NGÀY 08/11/2019)

2

1

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

2

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

 

XI

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

5

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

2

đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu có từ 500 bản đến dưới 1000 bản

 

3

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm

 

4

Thủ tục xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa

 

5

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

XII

LĨNH VỰC BỔI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (qđ 2565 NGÀY 12/12/2018)

1

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành gây thiệt hại

XIII

LĨNH VỰC DÂN TỘC (QĐ 1368/ QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

2

1

thủ tục công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

2

thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

XIV

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (QĐ152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 , QĐ 417/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

3

1

Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai

2

tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

3

xác nhận hoợp đồng chia sẻ nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

XV

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)

9

1

xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

2

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

3

đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

4

đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

5

đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không hay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

6

đăng ký lại phương tiện trong trường hợp thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

7

đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

8

đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

9

đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

XVI

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Quyết định 267/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

3

1

Thông báo thành lập tổ hợp tác

 

2

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

 

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác