Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-BDT, ngày 13/6/2019 của BDT tỉnh Lâm Đồng về Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đối với NCUT trong ĐB DTTS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Từ ngày 09-12/7/2019, tại thành phố Đà Lạt, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn cho 137 vị là người có uy tín trong ĐBDTTS thuộc 5 huyện, thành phố: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông)

Việc tổ chức tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào DTTS nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của XH, cộng đồng và NCUT trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, PL của NN, Cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương CS của Đảng, PL của NN, các chính sách về công tác DT, tôn giáo; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền; phát huy vai trò của NCUT trong việc tham gia phát triển KTXH, giữ gìn ANTT vùng ĐB DTTS; nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm trong vùng DTTS trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dơ Woang Ya Gương- Phó trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh: Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS có thêm thông tin, kiến thức, bằng uy tín và trách nhiệm của mình đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nếp sống văn hóa, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở địa phương, phát huy tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân trong thời gian tới.

Các đại biểu dự tập huấn đã nghiêm túc lắng nghe và thảo luận sôi nổi những vấn đề của địa phương, đồng thời lãnh đạo Ban Dân tộc cũng đã giải đáp những thắc mắc, ghi nhận những kiến nghị của đại biểu trong thời gian tập huấn.