Kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 14/01/2019 của BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số: 2107/KH-BCĐĐH ngày 12/4/ 2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III năm 2019.

Đến nay các huyện, thành phố tổ chức đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện, bảo đảm đúng tiến độ và thời gian theo kế hoạch, riêng thành phố Bảo Lộc chỉ tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn có đồng bào DTTS sinh sống về việc chọn cử đại biểu, danh sách đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng. Qua theo dõi, đánh giá, chỉ đạo, công tác tổ chức và triển khai Đại hội đại biểu các DTTS tại các huyện, thành phố  diễn ra thành công, đạt được mục tiêu đề ra.

  

 

 Đồng chí Võ Văn Hoàng- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó trưởng ban thường trực
Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích
tiêu biểu xuất sắc

 

 

- Tổng số đại biểu dự Đại hội của 11 huyện và thành phố Đà Lạt: 2.275 đại biểu; trong đó đại biểu chính thức: 1.620; đại biểu mời: 655 đại diện cho 43 dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh và được phân bổ đều cho các xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ các thành phần dân tộc và chỉ tiêu được phân bổ.

- Tại Đại hội, UBND các huyện, thành phố đã khen thưởng cho: 81 tập thể và 180 cá nhân, Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng cho 18 tập thể, 39 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, thi đua trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đại hội cấp huyện đã bầu chọn 215 đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp tỉnh (trong đó:141 nam, 74 nữ, chiếm tỷ lệ 34,4%).

 

 

 
 
Về thành phần dân tộc: Kơ Ho: 99;  Châu Mạ: 34; Chu Ru: 24;  Tầy: 13; Nùng 13; M’Nông: 07;  Hoa: 07; Thái: 06; H’Mông: 03; Rắc Lây: 03; Dao: 02;  Mường: 02; Thổ: 01; Khơ Me: 01.

- Các báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội được Ban Chỉ đạo Đại hội huyện chuẩn bị công phu, thông qua thường trực huyện ủy, UBND huyện trước khi ban hành.

- Công tác tuyên truyền về Đại hội đã được các huyện, thành phố chú trọng, cả trong khu vực tổ chức Đại hội và trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nơi diễn ra Đại hội ( Băng rôn, cờ phướn, pano, áp phích, đài phát thanh, xe lưu động, trưng bày...) tạo được khí thế quần chúng nhân dân hướng về Đại hội. Các huyện, thành phố đều tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội. Riêng huyện Đam Rông tổ chức giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo huyện và các đại biểu tham dự Đại hội.

- Công tác bảo vệ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019 được tiến hành thuận lợi, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa trước, trong và sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thông qua nhiều hình thức đa dạng đả góp phần làm lên thành công của Đại hội.