Lãnh đạo 
Trưởng ban:  

Ông Huỳnh Mỹ

Điện thoại: 0913.668132

Email: myh@lamdong.gov.vn

Phó Trưởng ban:

-        Ông K’Men

Điện thoại: 0919.405189

Email: menml@lamdong.gov.vn

-        Ông Dơ Woang Ya Gương

Điện thoại: 0918.361880

Email: guongdwy@lamdong.gov.vn

-        Ông Bon Yô Soan

Điện thoại: 0946.941789

Email: soanby@lamdong.gov.vn