Giới thiệu chung 

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, Tầng 1, TTHC tỉnh, 36 Trần Phú, P4, TP. Đà Lạt

Điện thoại: 063.3813235, 063.3812114, fax: 063.3813235
Email:
bdt@lamdong.gov.vn; dtlamdong@cema.gov.vn

1. Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

3. Cơ cấu tổ chức: gồm 01 Trưởng ban, 03 Phó ban và Các phòng chuyên môn: Văn phòng, Thanh tra, phòng Kế hoạch Tổng hợp, phòng Chính sách Tuyên truyền Địa bàn và Nhà khách dân tộc.