Bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đức Trọng 

Xem chi tiết Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ùy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đức Trọng