Bổ sung thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đức Trọng 

Kế hoạch số 5938/UBND-KH ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Bổ sung thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đức Trọng.