Quyết định phê duyệt Chương trình 135 giai đoạn III 

Ngày 4/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn III). Theo đó, Chương trình gồm 2 hợp phần chính: Hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng (bao gồm cả duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư).

Về thời gian thực hiện: giai đoạn 2012 - 2015 tập trung nguồn lực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, tạo tiền đề để thực hiện mục tiêu cao hơn cho giai đoạn 2016 - 2020. 

Về định mức vốn đầu tư, hỗ trợ: Năm 2012 và 2013 thực hiện theo định mức và vốn đã được phân bổ; Năm 2014 và 2015 tăng 1,5 lần so với định mức vốn năm 2013; các năm tiếp theo bố trí tăng thêm phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước. 

Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) có nhiệm vụ: là cơ quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình 135; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thành lập Văn phòng điều phối để quản lý, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình này; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình.  

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bổ sung Trưởng Ban Dân tộc làm nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững cấp tỉnh. Ban Dân tộc là cơ quan trực tiếp giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn. 

Việc ban hành quyết định 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 với chu kỳ dài hạn thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi./.