Nghiệp vụ kiểm sát

Viện kiểm sát Đơn Dương: tổ chức Đại hội Chi bộ điểm.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Kế hoạch số 137-KH/HU ngày 26/8/2019 của Huyện ủy Đơn Dương về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Công văn 1000-CV/HU ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chọn tổ chức cơ sở đảng Đại hội thí điểm và đại hội điểm. Viện kiểm sát nhân dân được Huyện ủy Đơn Dương
Các tin khác
Trang sau >>