Hướng dẫn nghiệp vụ

Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc đổi mới đất nước, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện; tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, dự báo sẽ nảy sinh nhiều loại tranh chấp mới chưa có tiền lệ với diễn biến phức tạp hơn; lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình càng trở nên đa dạng, phức tạp. Trên cơ sở các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp đã đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, trong đó có VKSND trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân; với các quy định của Bộ luật dân

Căn cứ pháp lý và kết quả thực hiện công tác

Điều 2, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 (Luật TCVKSND) quy định Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhiệm vụ này được cụ thể hóa ở hai chức năng là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

PHẦN MỞ ĐẦU

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ chí Minh đã khẳng định “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng, ... cho nên cán bộ văn phòng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ và công tác cán bộ luôn giữ vị trí, vai trò cơ bản, đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ; Đảng ta đã xây dựng được một hệ thống quy chế, quy trình về công tác cán bộ và Ngành Kiểm sát cũng luôn bám  sát vào các qui định của Đảng, của Nhà nước để xây dựng hệ thống các văn bản qui định,

1. Về tham mưu, quản lý thông tin, báo cáo:

Văn phòng tổng hợp - thống kê tội phạm & CNTT (Văn phòng) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương; đồng thời giúp Viện trưởng thực hiện chức
  Nghị quyết số 49- TW/BCT ngày ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định “Tăng cường và nâng cao hiệu lực giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp, đặc biệt là của lãnh đạo các cơ quan tư pháp”. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Điều 107  Hiến pháp năm 2013 và Điều 2 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 : “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”. Kiểm sát hoạt động tư
Tin vắn(25-11-2019)

Phúc tra việc thực hiện Kiến nghị tại Cơ quan Thi hành án dân sự

Nhằm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính” theo Chỉ thị số: 07/CT–VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Đồng thời, để đảm bảo cho việc thực hiện quyền Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân được đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (viết tắt là BLTTDS 2015) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua vào ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, có những nội dung bao gồm các quy định về những nguyên tắc c ơ bản trong tố tụng dân sự; tr ình tự, thủ tục khởi kiện để tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và những vấn đề mới cơ bản khác. Trong phạm vi bài viết này, tôi phân tích những quy định mới về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự theo quy
Kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án là một trong những thao tác nghiệp vụ quan trọng của công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Bởi lẽ , mục đích chính của xác minh điều kiện thi hành án là để trả lời câu hỏi hồ sơ thi hành án có điều kiện thi hành hay chưa có điều kiện thi hành án, có tổ chức việc thi hành án được hay không để phân loại án; từ đó có biện pháp đôn đốc, tổ chức thi hành án phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự . Và chỉ có kiểm sát tốt
Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, Quyết định số 664/QĐ-KSTHADS ngày 01/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự  đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng. Đoàn kiểm sát gồm toàn thể Kiểm sát viên của Phòng 11, do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn –
Các tin khác
Trang sau >>