Báo cáo - Thống kê

Báo cáo tổng kết việc thi hành luật hoạt động giám sát của quốc hội đối với VKSND tỉnh Lâm Đồng

Báo cáo tình hình oan sai, trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và Nghị quyết số 23-NQ/TU về thực hiện công tác bảo vệ pháp luật gắn với chiến lược bảo vệ Tổ quốc như sau:

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014

Kết quả thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2013

Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSND tối cao về công tác thông tin tuyên truyền và chuẩn bị hội nghị trực tuyến. Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thông tin tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. 

Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2013

Trang sau >>