Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2017