Phòng Quản trị - Tài vụ 


 

PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

 

1. Ông Biện Trần Vĩnh Thắng – Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại: (0263)3822591; Di động: 0903.925.767

            Email: thangbtv@lamdong.gov.vn

2. Bà Đinh Thị Minh – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: (0263)3531.820; Di động: 0919.979.555

            Email: minhdt@lamdong.gov.vn

3. Bà Lê Thị Tường Vi – Kế toán

            Điện thoại: (0263)3837056; Di động: 0978.220.102

4. Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Kế toán

            Di động: 0263.3970.687

5. Bà Nguyễn Thị Huyền – Kế toán

            Email: huyennt.hdnd@lamdong.gov.vn

6. Bà Lê Thị Tuyết – Thủ quỹ

            Điện thoại: (0263)3837056; Di động: 0918. 590. 103

7. Ông Phạm Ngọc Đức – Chuyên viên

            Di động: 0917.228.554

8. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chuyên viên

            Di động: 0909.242.379

9. Ông Võ Văn Thừa – Nhân viên

            Điện thoại: (0263)3822591; Di động: 0913.694.055 - 3607994

10. Bà Nguyễn Thị Hồng – Phục vụ

            Điện thoại: (0263)3837057; Di động: 0986.875.723

11. Bà Vũ Thị Toán – Phục vụ
            Điện thoại: (0263)3837057; Di động: 0972.246.760

12. Bà Nguyễn Thị Phương – Phục vụ
            

13. Ông Nguyễn Thành Chung – Phục vụ
            Di động: 0908.620.406

14. Ông Nguyễn Đình Kháng – Lái xe(đội trưởng)

            Điện thoại: (0263)3820768; Di động: 0903.305.338

15. Ông Trần Phụng – Lái xe

            Điện thoại: (0263)3820768; Di động: 0919.256.139

16. Ông Lê Văn Lợi – Lái xe

            Điện thoại: (0263)3820768; Di động: 3501269

17. Ông Lê Văn Thanh - Lái xe

            Điện thoại: (0263) 3820768; di động: 0972.729.998

18. Ông Đặng Văn Hoà - Lái xe

            Điện thoại: (0263) 3820768; di động: 0913. 754. 323

19. Ông Trịnh Văn Hải - Lái xe

            Điện thoại: (0263) 3820768; di động: 
20. Ông Phan Cảnh Dương - Lái xe
  Điện thoại: (0263) 3820768; di động: 0918.056.840

21. Ông Thái Nam - Lái xe
  Di động: 0903.009.171

22. Ông Nguyễn Bảo Quốc - Lái xe
  Di động: 0918.564.799

23. Ông Lê Hồng Chương - Lái xe
  Di động: 0987.290.977

24. Ông Trương Hùng - Lái xe
  Di động: 0918.220.914

25. Ông Nguyễn Văn Đạt - Lái xe