Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 
PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ông Ca Văn Luật  – Trưởng phòng

            Email: luatcv@lamdong.gov.vn

2. Ông Hoàng Công Thức – Chuyên viên

            Email: thuchc@lamdong.gov.vn

3. Bà Lê Thị Huyền – Chuyên viên

            Email: huyenlt@lamdong.gov.vn

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Chuyên viên

            Email: hanhntm@lamdong.gov.vn

5. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chuyên viên

            Email: sonnvhdnd@lamdong.gov.vn

6. Bà Hoàng Thị Nguyệt – Chuyên viên

            Email: nguyeththdnd@lamdong.gov.vn

7. Ông Đào Anh Tú – Chuyên viên

            Email: tuda@lamdong.gov.vn

8. Ông Trần Quốc Diên – Chuyên viên

            Email: dientq@lamdong.gov.vn