Khối chuyên viên  


 

STT

Họ và tên

Chức vụ và ký hiệu

Số điện thoại

Email

Khối Kinh tế - Tổng hợp

1

Vũ Văn Tính

Chuyên viên theo dõi chung về kinh tế - xã hội (TH1) 

0918.406.551

tinhvv@lamdong.gov.vn

2

Thạch Cảnh Minh Vũ

Chuyên viên theo dõi về tài chính, ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc... (TH2)

0909.851.979

vutcm@lamdong.gov.vn 

3

Huỳnh Đức Khánh

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Kinh tế (KT)

0979.865.001

khanhhd@lamdong.gov.vn

4

Trương Minh Hải

Chuyên viên Kế hoạch, đầu tư XDCB (KH)

0908.020.171

haitm@lamdong.gov.vn

5

Đỗ Ngọc Minh

Chuyên viên theo dõi về tín dụng, ngân hàng, Quỹ đầu tư phát triển, kinh tế tập thể, vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch (TH3)

0969.471.779

minhdn@lamdong.gov.vn

Khối Nội chính

1

Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng, kiêm Thư ký Chủ tịch (TKCT)

0908.540.054

dungntvpub@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Doãn Mỹ

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Nội chính (NC)

0985.569.000

mynd@lamdong.gov.vn

Khối Nông – Lâm nghiệp

1

Trần Quang Khải

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực đất đai, khoáng sản (ĐC)

0938.837.999

khaitq@lamdong.gov.vn

2

Vũ Đình Cường

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Lâm nghiệp (LN)

0888.054.456

cuongvd@lamdong.gov.vn

3

Đào Văn Toàn

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Nông nghiệp và nông thôn (NN)

0948. 968. 382

toandv@lamdong.gov.vn

Khối Công nghiệp – Xây dựng

1

Võ Ngọc Minh Phát

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Giao thông, vận tải (GT)

0909.348.375

phatvnm@lamdong.gov.vn

2

Chế Vũ Vũ

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực xây dựng và quản lý nhà ở dân cư (XD1)

0918.248.626

vucv@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và đô thị(XD2)

0989.971.290

tuannaub@lamdong.gov.vn

4

Trần Hoàng Vũ

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Công nghiệp và Môi trường (MT)

0983.944.427

vuth@lamdong.gov.vn

Khối Văn xã – Ngoại vụ

1

Đỗ Vũ Hiệp

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông (VX1)

0633.538.757

hiepdvvp@lamdong.gov.vn

2

Đinh Thanh Thành

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Văn hóa, lễ hội, du lịch, thể dục, thể thao,... (VX2)

0918.722.034

dtthanh@lamdong.gov.vn

3

Lý Duy Hưng

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Y tế, lao động, thương binh và xã hội (VX3)

0633. 701.060

ldhung@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn T. Duy Thanh

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực đầu tư nước ngoài, hội nhập quốc tế, NGO (NV1)

0918.438.666

duythanh@lamdong.gov.vn

5

Lê Tuấn Anh

Chuyên viên theo dõi công tác lễ tân ngoại vụ, các vấn đề liên quan đến người nước ngoài (NV2)

0977.542.233

anhlt@lamdong.gov.vn

Nguồn:  - Quyết định số 724/QĐ-VPUBND ngày 13/11/2015 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng