Ban Quản lý Trung tâm Hành chính 

1.  Ông  Nguyễn Tấn Đa – Trưởng Ban

            Điện thoại: (0263) 3622 888; Di động: 0918.312.736

            Email: dant@lamdong.gov.vn

2. Ông Lê Đức Hân – Phó Trưởng Ban

            Điện thoại: (0263) 3622 888; Di động: 0918.313.464

            Email: hanld@lamdong.gov.vn