Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Chức năng và nhiệm vụ của văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

1 : Chức năng của Văn phòng UBND tỉnh:

Văn phòng UBND tỉnh (Sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan làm việc của UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phối hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác của UBND tỉnh đảm bảo tính thống nhất, liên tục có hiệu lực và hiệu quả.

2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng:

1/ Xây dựng các chương trình làm việc của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Giúp UBND tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các Huyện, thành phố, thị xã thực hiện chương trình đó.

2/ Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế-xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3/ Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác của UBND và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật.

4/ Xây dựng kế hoạch công tác và lịch làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Với Thường trực Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh.

Giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

5/ Chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp UBND tỉnh; Các cuộc họp và làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các cơ quan đơn vị tổ chức và công dân.

6/ Phối hợp với các cơ quan chức năng, phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đến các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó.

7/ Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND tỉnh đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật.

Quản lý con dấu của UBND tỉnh. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của UBND tỉnh ; Hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ hành chính trong toàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện thống nhất chỉ đạo công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

8/ Quản lý tổ chức, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, kinh phí, tài sản, vật tư, hàng hóa được giao theo đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của UBND tỉnh.

9/ Quản lý mọi hoạt động của Nhà khách UBND tỉnh.

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.