Quy chế làm việc 

QUY CHẾ

Làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 -2021

(Ban hành kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016)Ký hiệu Văn bản:

55/2016/QĐ-UBND

Ngày ban hành:

31/10/2016

Người ký:

Đoàn Văn Việt

Trích yếu

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

nhiệm kỳ 2016-2021

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Lâm Đồng

Tệp đính kèm:

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND   Quyết định 1081/QĐ-UBND ngày 08/6/2018