Thông báo mời thầu  

THƯ MỜI QUAN TÂM

Gói thầu tư vấn quản lý dự án

               Để triển khai thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Văn phòng UBND tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm nộp trực tiếp hồ sơ quan tâm (HSQT) đối với gói thầu tư vấn quản lý dự án về Văn phòng UBND tỉnh (Địa chỉ: Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh, số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Đà Lạt, điện thoại: 0633.835174) trước 16 giờ ngày 09/6/2017.

 HSQT phải được chuẩn bị bằng tiếng Việt bao gồm các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt ./.

file thông báo chi tiết