Phổ biến Giáo dục Pháp luật

1. Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

2. Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

3. Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Ngày 23/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2019.

4. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

            Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

5. Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ công trình xây dựng.

Ngày 16/8/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ công trình xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

6. Quy định về hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Ngày 21/8/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

7. Quy định về hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

8. Quy định về tc độ và khoảng cách an toàn ca xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Ngày 29/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

9. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Ngày 30/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019.

1. Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Ngày 19/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

3. Quy định sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 16/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2019.

4. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Ngày 18/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/2019.

5. Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày 31/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2019.

6. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Ngày 05/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2019.

7. Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Ngày 05/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số  04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

8. Quy định về việc hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/8/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

9. Quy định hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Ngày 02/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019.

10. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 05/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019

11. Quy định hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 12/8/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2019.

12. Quy định về việc quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 09/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2019.

1. Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Ngày 21/5/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

3. Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá.

Ngày 14/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

4. Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

5. Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

6. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

7. Quy định về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019.

8. Quy định về việc hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 10/6/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

9. Quy định hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Ngày 28/06/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

1. Luật Cạnh tranh

Ngày 12/6/2018, Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5; bao gồm 121 điều, được bố cục thành 10 chương.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Luật sửa đổi, bổ sung 36 điều/73 điều của Luật Luật Giáo dục Đại học năm 2012; giữ nguyên 37 điều; bổ sung 01 điều mới; bãi bỏ, thay thế một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều về mặt kỹ thuật.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.        

3. Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 19/11/2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; gồm 8 Chương, 41 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

4. Luật Đặc xá

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đặc xá năm 2018; gồm 06 chương, 39 Điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày 20/11/2018, Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

6. Luật Công an nhân dân

Ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân năm 2018; gồm 07 chương, 46 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

7. Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 09/5/2019,  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

8. Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 10/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019.

9. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

 

10. Quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Ngày 20/5/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

11. Quy định về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

Ngày 10/05/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

12. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ngày 14/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019

 

13. Quy định về tiền gửi tiết kiệm

Ngày 31/12/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019.

14. Quy định hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Ngày 24/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

 

15. Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Ngày 01/06/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2019/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

Ngày 25/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Quốc phòng (Luật số 22/2018/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018.

1. Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên.

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2019/NĐ-CP về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2019

 

2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Ngày 25/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2019.

 

3. Quy định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Ngày 29/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/6/2019.

 

4. Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ngày 23/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/6/2019.

 

5. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019.

 

6. Quy định hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 18/03/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2019.

 

7. Quy định hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Ngày 11/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/6/2019.

 

8. Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ngày 14/12/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2018/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2019

 

9. Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí,

Ngày 06/5/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí,

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/06/2019.

 

1. Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày 13/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019.

 

2. Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Ngày 20/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2019.

 

3. Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Ngày 20/03/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2019.

 

4. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Ngày 28/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019.

 

5. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Ngày 10/04/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/05/2019.

 

6. Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019.

 

 7. Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Ngày 28/03/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 16/2019/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019.

 

8. Quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Ngày 08/04/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/05/2019.

 

9. Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước

Ngày 13/03/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTC về việc quy định chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2019.

 

10. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày 18/03/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo  ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2019.

 

11. Quy định về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/03/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2019.

 

1. Quy định về kiểm toán nội bộ.

Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2019.

 

2. Quy định về họ, hụi, biêu, phường

Ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2019.

 

3. Quy định về lệ phí trước bạ

Ngày 21/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2019.

 

4. Quy định về hoạt động triển lãm

Ngày 26/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2019.

 

5. Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ngày 25/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.

 

6. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Ngày 05/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019.

 

7. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Ngày 26/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 12/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.

 

8. Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

 

9. Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

Ngày 01/3/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BYT quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.

 

10. Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019

Ngày 04/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BCT về việc quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/4/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

1. Quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

2. Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

4. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

5. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

6. Quy định về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

7. Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

8. Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

9. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

10. Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

1. Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

2. Quy định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương.

3. Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

4. Quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

5. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

6. Quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021.

7. Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

8. Hướng dẫn về công tác xã hội trong trường học

9. Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

10. Hướng dẫn về việc lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

11. Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND thành phố Đà Lạt về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác cải cách hành chính tại mục 1.1, phần II của Kế hoạch.  

Các tin khác