Văn kiện huyện ủy Đạ Huoai

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 10 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
148-BC/HU 26/08/2013
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
229-QĐ/HU 21/08/2013
Ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Huoai
146-BC/HU 19/08/2013
Kết quả kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" của Huyện ủy Đạ Huoai
147-BC/HU 19/08/2013
Tự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/4/2013 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013
143-BC/HU 14/08/2013
Tổng kết Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay.
144-BC/HU 14/08/2013
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"
145-BC/HU 14/08/2013
Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 12-KH/TU ngày 19/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 29/8/2011 của Huyện ủy về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhiệm kỳ 2010 - 2015"
11-NQ/HU 29/01/2013
Về thực hiện công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 2013
10-NQ/HU 12/12/2012
Về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013
01-NQ/ĐH 04/08/2010
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ huyện Đạ Huoai