Văn bản của Trung ương

Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN lãng phí
Ngày 21/8/2006, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
<< Trang trước   Trang sau >>

 Văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy

 Văn bản của tỉnh