Phòng chống tham nhũng

Một trong những biện pháp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực tham gia và có đóng góp quan trọng vào công tác PCTN.
Trang sau >>

 Nội chính