Kiện toàn Tổ Biên tập thông tin trên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy Lâm Đồng