Thanh tra hành chính các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở

 Chuyên ngành Bưu chính - Viễn thông

 Chuyên ngành Báo chí xuất bản

 Công tác pháp chế

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các tin khác
Trang sau >>

 Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;  Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân;  Quyết định số 23/QĐ-STTTT ngày 12/02/2020 về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng năm 2020 như sau:

Ngày 29/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng nhận được đơn khiếu nại của ông (do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chuyển sang), đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết khiếu nại của ông về bài báo có tựa đề “Đã quyết toán nhưng không chịu thanh toán” đăng trên Báo Lâm Đồng ngày 25/6/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng thông báo về việc chuyển đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hằng
Các tin khác
Trang sau >>