Ban giám đốc 
1. Giám đốc:Họ và tên: Nguyễn Viết Vân

Điện thoại cơ quan: 0263.3553553

Điện thoại: 0263.3541546

Email:
vannv@lamdong.gov.vn

 

        - Điều hành chung mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

        - Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về phát triển ngành; Công tác tài chính; Công tác xây dựng và triển khai các chương trình dự án chuyên ngành.

        - Công tác thanh tra, pháp chế; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác dân vận chính quyền; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

        - Công tác báo chí, xuất bản, in, phát hành; Thực hiện chức năng hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với Hội Nhà báo của tỉnh; Công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.

        - Chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông.

        - Chỉ đạo công tác quản lý hoạt động bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện.

        - Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

        - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến; Chủ tịch Hội đồng nâng lương của Sở; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Sở; Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chủ tịch các hội đồng tư vấn của ngành Thông tin và Truyền thông.

        - Theo dõi và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông.

        -  Giữ mối liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông; Giữ mối liên hệ với các cơ quan khối nội chính, các cơ quan tham mưu tổng hợp và các cơ quan thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội của tỉnh; Giữ mối liên hệ về hợp tác phát triển chuyên ngành với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố khác.

        - Công tác đối ngoại thuộc ngành, lĩnh vực; Là người phát ngôn của Sở.

        - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, bộ phận Pháp chế.

        - Theo dõi, chỉ đạo công tác của ngành ở các địa phương: thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng.

        - Xử lý văn bản đến hàng ngày của Sở.

        - Thực hiện các công tác khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.
        - Là chủ tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông.


2. Phó Giám đốc:

Họ và tên: Lê Thanh Liêm

Điện thoại di động: 0982.163248

Email: liemlt@lamdong.gov.vn

 

        Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin:

        - Trực tiếp phụ trách chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Đề án Chính quyền điện tử, Đề án thành phố thông minh; Phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông.

        - Công tác thông tin điện tử Quyền sở hữu trí tuệ (đối với sản phẩm, dịch vụ CNTT); Bản quyền phát minh, sáng chế về sản phẩm, dịch vụ CNTT.

        - Phụ trách lĩnh vực An toàn, an ninh mạng; Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT.

        - Các hoạt động Khoa học kỹ thuật; Công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số, Chính quyền số; Dịch vụ công nghệ thông tin; Sở hữu trí tuệ.

        - Giúp giám đốc quản lý kỹ thuật Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và các phần mềm dùng chung; Hệ thống Wifi công cộng; Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; Quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn Đội ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính tỉnh Lâm Đồng.

        - Giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

        - Phụ trách chỉ số đánh giá chính quyền điện tử các cấp.

        - Phụ trách công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.

        - Trưởng biên tập và xuất bản bản tin thông tin đối ngoại.

        - Ký văn bản cấp phép (hoặc đề nghị cấp phép) kinh doanh dịch vụ, sử dụng thiết bị chuyên ngành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

        - Trực tiếp phụ trách: Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

        - Theo dõi công tác của ngành ở các địa phương: huyện Đơn Dương, huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông, huyện Lâm Hà, huyện Di Linh.

        - Thực hiện chức năng hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với Hội Tin học của tỉnh.

        - Giữ mối liên hệ với các cơ quan thuộc lĩnh vực kinh tế – kỹ thuật của tỉnh; Giữ mối liên hệ với tổ chức Đoàn Thanh niên.

        - Được Giám đốc Sở ủy nhiệm là chủ tài khoản thứ hai của Sở Thông tin và Truyền thông; Thay mặt Giám đốc Sở quản lý, điều hành các công việc của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng.
        
- Căn cứ tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm, được Giám đốc Sở ủy nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế, chứng từ chi và các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan đối với các chương trình, dự án triển khai trong năm của Sở theo lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách.

 3. Phó Giám đốc: 

 

Họ và tên: Huỳnh Minh Hải
Điện thoại cơ quan: 0263.3525588
Điện thoại di động: 0911.671167
Email:
haihm@lamdong.gov.vn

        Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông:

        - Trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện.

        - Quản lý và phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông, Internet; Công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin mạng viễn thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

        - Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính; Việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính, chuyển phát; Công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn; Phát triển hạ tầng và dịch vụ Bưu chính công ích.

        - Phụ trách lĩnh vực truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện: quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện; công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức Tần số vô tuyến điện khu vực thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác.

        - Quyền sở hữu trí tuệ (đối với tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ viễn thông); Bản quyền phát minh, sáng chế về sản phẩm, dịch vụ Bưu chính Viễn thông.

        - Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, lụt bão, thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ…

        - Giúp Giám đốc Sở tham mưu xây dựng quy định, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông.

        - Chỉ đạo hoạt động cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở.

        - Phụ trách chỉ số đánh giá xây dựng nông thôn mới đối với các nội dung thuộc ngành Thông tin và Truyền thông.

        - Ký văn bản cấp phép (hoặc đề nghị cấp phép) kinh doanh dịch vụ, sử dụng thiết bị chuyên ngành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

        - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

        - Trực tiếp phụ trách: Phòng Bưu chính viễn thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

        - Theo dõi công tác của ngành ở các địa phương: huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên.

        - Làm Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

        - Giữ mối liên hệ với tổ chức Công đoàn, các Cụm, Khối thi đua ở địa phương; Theo dõi, chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị.

        - Thực hiện chức năng hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với Hội Tem của tỉnh.

        - Được Giám đốc Sở ủy nhiệm là chủ tài khoản thứ ba của Sở Thông tin và Truyền thông.

        - Căn cứ tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm, được Giám đốc Sở ủy nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế, chứng từ chi và các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan đối với các chương trình, dự án triển khai trong năm của Sở theo lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách.