Thanh tra Sở 

         1. Chức năng     

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thuộc Sở, thực hiện chức năng giúp Giám đốc quản lý nhà nước về công tác thanh kiểm tra; Thanh tra hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Sở; Thanh kiểm tra chuyên ngành về báo chí; Xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở; Bưu chính và chuyển phát; Viễn thông và internet; Tần số vô tuyến điện; Công nghệ thông tin, điện tử; Phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh; Các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; Thường trực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Sở.

Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản chuyên thu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

2.4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

2.6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

2.7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

2.8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

2.9. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.11. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra; Kiến nghị sửa đổi bổ sung các chế độ, chính sách, quy định không phù hợp được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.

2.12. Giúp Giám đốc thường trực trong công tác tiếp dân - giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị và phản ánh của tổ chức, cá nhân; Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

          2.13. Phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật, các tổ chức thanh tra nhà nước để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông.

2.14. Đề xuất việc trưng tập cán bộ, công chức của cơ quan đơn vị có liên quan tham gia công tác thanh kiểm tra.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ của công tác pháp chế, gồm:

- Chủ trì tổng hợp xây dựng kế hoạch ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trình UBND tỉnh ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về thông tin và truyền thông;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của tổ chức pháp chế ban hành kèm theo Quyết định 37/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2.16. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; và công tác pháp chế thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.17. Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên ngành thanh tra và phối hợp triển khai việc tổ chức đào tạo sau khi được Giám đốc phê duyệt.

 

2.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

    3. Liên hệ:

 

Chánh Thanh tra

Họ và tên: Nguyễn Thúy Hằng

Điện thoại cơ quan: 0263.3541545

Điện thoại di động:

Email: hangnt@lamdong.gov.vn

Thanh tra viên

Họ và tên: Dương Thị Thu Vân

Điện thoại cơ quan: 0263.3541545

Điện thoại di động:

Email: vandtt@lamdong.gov.vn    

Thanh tra viên

Họ và tên: Nguyễn Như Quyền

Điện thoại cơ quan: 0263.3541545

Điện thoại di động:

Email: quyennn@lamdong.gov.vn     

Chuyên viên

Họ và tên: Trần Hải Đăng

Điện thoại cơ quan: 0263.3541545

Điện thoại di động:

Email: dangth@lamdong.gov.vn