TT Quản lý Cổng TTĐT 

1. Chức năng:

Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của tỉnh trên Intemet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Intemet với các sở, ban, ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Intemet.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các ngành liên quan trình Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chiến lược, kế hoạch và các dự án, đề án quan trọng khác của Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan kết nối và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng.

- Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Intemet.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị khai thác, tiếp nhận đầy đủ các loại thông tin (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước), xử lý, cập nhật kịp thời các thông tin đó để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, thực hiện hội nghị, họp, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan với nhau và với nhân dân.

- Thiết kế, cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng và dung lượng kho tài nguyên thông tin dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử; phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế; phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và của các cơ quan trong tỉnh.

- Phối hợp với các trang tin hoặc cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa Công báo điện tử của tỉnh lên cổng thông tin điện tử.

- Quản lý, thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng được giao theo quy định của pháp luật; tham gia tư vấn, thiết kế, thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc hệ thống các trang tin điện tử của các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan khi có yêu cầu; tham gia thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ và các dự án khác do Sở Thông tin và Truyền thông giao.

- Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thống, an ninh nội bộ.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ gia tăng giá trị theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm sử dụng có hiệu quả và tái đầu tư cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo qui định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao; kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo qui định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao khi được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Liên hệ:
Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Vũ Linh Sang

Điện thoại: 0263.3970549

Điện thoại di động: 0909.456560

Email: sangnvl@lamdong.gov.vn

 
Chuyên viên

Họ và tên: Trần Dũng

Điện thoại: 0263.3545579

Điện thoại di động:

Email: dungt@lamdong.gov.vn
Chuyên viên

Họ và tên: Phan Minh Hoàng

Điện thoại: 0263.3700122

Điện thoại di động: 0984.497.451

Email: hoangpm@lamdong.gov.vn

 

 

Kế toán

Họ và tên: Võ Thị Diễm Thúy

Điện thoại: 0263.3545455

Điện thoại di động:

Email: thuyvtd@lamdong.gov.vn
Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Duy Hữu
Điện thoại: 0263.3545455

Điện thoại di động: 0907.063.064

Email: huund@lamdong.gov.vn