Trung tâm CNTT & TT 

1.    Chức năng

Trung tâm CNTT có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin; các biện pháp đảm bảo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển công nghệ thông tin quốc gia và địa phương; nghiên cứu, tiếp nhận thử nghiệm, chuyển giao các phần mềm dùng chung cho các cơ quan, Đảng và Nhà nuớc, thu thập xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp chuyên ngành công nghệ thông tin và viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

2.    Nhiệm vụ và quyền hạn

-   Tư vấn, xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin dài hạn và hàng năm;

-   Tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát các công trình về phát triển hạ tầng mạng, các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị, cá nhân;

-   Nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các giải pháp tổ chức, kết nối, giải pháp an toàn, an ninh thông tin mạng máy tính, giải pháp phát triển công nghệ phần cứng, phát triển công nghiệp phần mềm ứng dụng trên mạng máy tính và viễn thông ;

-   Nghiên cứu, tiếp nhận thử nghiệm, giúp đỡ và chuyển giao các phần mêm dùng chung cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Đảng, chính quyền nhằm đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đời sống;

-   Phối hợp với các trung tâm tin học tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, các đề tài khoa học về tin học do UBND tỉnh giao (qua Sở Thông tin và Truyền thông). Đề xuất việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của tỉnh theo từng thời kỳ;

-   Giúp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản trị mạng, quản trị hệ thống, xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ năng khai thác và sử dụng Internet cho đội ngũ cán bộ của tỉnh;

-   Thu thập xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyên biệt phục vụ yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

-   Thực hiện dịch vụ cung ứng trang thiết bị bưu chính, viễn thông, Công nghệ thông tin, lắp đặt, sửa chữa bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức và cá nhân;

-   Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình đề án xã hội hoá về tin học, Internet trên địa bàn; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá xếp loại việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành, UBND các cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật;

-   Thực hiện về tư vấn đo, kiểm các thiết bị về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

-   Điều tra, thu thập, xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và điều hành tác nghiệp;

-   Thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học về lĩnh vựcthông tin và truyền thông;

-   Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao công nghệ thông tin; tư vấn, tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông;

-   Tổ chức các hoạt động dịch vụ về các lĩnh vực: in, xuất bản, phát hành, tư vấn, thiết kế, thi công các hoạt động quảng cáo trên báo chí và mạng thông tin điện tử…theo đúng quy định của pháp luật;

-   Giúp Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng và từng bước triển khai các giao dịch điện tử (Thương mại điện tử, kết nối mạng thông tin diện rộng…) hướng tới Chính phủ điện tử;

-   Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông./.

3. Liên hệ:

I. Ban Giám đốc

Phụ trách trung tâm
Họ và tên: Trương Thị Thùy Nga

Điện thoại: 0263.3510501

Điện thoại di động: 0908.420824

Email: ngattt@lamdong.gov.vn

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Kế toán

Họ và tên: Nguyễn Thị Thiên Trang

Điện thoại: 0263.3532292

Điện thoại di động: 0936.079.214

Email: trangntt@lamdong.gov.vn

Văn thư

Họ và tên: Đại Thị Tâm Hiền

Điện thoại: 0263.3532292

Điện thoại di động: 0169.9845145

Email: hiendtt@lamdong.gov.vn

 

Nhân viên

Họ và tên: Lê Thị Kim Thoa

Điện thoại: 0263.3532292

Điện thoại di động: 0975.964491

III. Phòng Tư vấn - Dịch vụ

Trưởng Phòng

Họ và tên: Thân Thị Quỳnh Trang

Điện thoại: 0263.3532293

Điện thoại di động: 0906.737660

 

Email: trangttq@lamdong.gov.vn

Kỹ Sư

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Dương

Điện thoại: 0263.3532293

Điện thoại di động: 0919.550.146

Email: duongnn@lamdong.gov.vn

 

Kỹ Sư

Họ và tên: Phạm Trung Kiên

Điện thoại: 0263.3532293

Điện thoại di động: 0977.216539

Email: kienpt@lamdong.gov.vn

Kỹ Sư

Họ và tên: Nguyễn Quang Long

Điện thoại: 0263.3532293

Điện thoại di động: 0169.9399779

Email: longnq@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Thu

Điện thoại: 0263.3532293

Điện thoại di động: 0903.337.001

Email: thuntx@lamdong.gov.vn

IV. Phòng Nghiên cứu - Đào tạo

Trưởng Phòng

Họ và tên: Trần Dũng

Điện thoại: 0263.3532394

Điện thoại di động: 0918.782127

Email: dungt@lamdong.gov.vn