TTHC trong tỉnh 
1. VĂN BẢN GIỚI THIỆU MẪU CHỮ KÝ, CON DẤU VÀ CHỨC DANH t ải tại ĐÂY

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đ nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu

2

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước

3

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước

4

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp công hàm xin thị thực