Giới thiệu 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngay sau khi Đảng thành lập, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh để tổ chức toàn dân vào hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng đã lãnh đạo xây dựng các hình thức tổ chức với những tên gọi khác nhau: Hội Phản đế Đồng minh (1930), Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông dương (1936), Mặt trận Dân chủ Đông dương (1938), Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông dương (1939), Việt Nam Độc lập Đồng Minh gọi tắt là Việt Minh (5/1941), Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam gọi tắt là Liên Việt (5/1946), hợp nhất Việt Minh với Liên Việt lấy tên Hội Liên Việt (2/1949), Mặt trận Việt Minh - Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt (1951). Ở miền Bắc, ngày 10 tháng 5 năm 1955 Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam họp tại Hà Nội lấy tên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở miền Nam, ngày 20 tháng 12 năm 1960, Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Ngày 20 tháng 8 năm 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình ra đời. Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 1977, sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở hai miền thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong từng thời kỳ cách mạng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã tập hợp, đại đoàn kết toàn dân tộc, vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo.

Năm 1930, ở Đà Lạt, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng từ khi mới ra đời Chi bộ Đảng đã chú trọng công tác vận động, tập hợp quần chúng vào các tổ chức công khai, hợp pháp, bất hợp pháp, bí mật để đưa quần chúng vào các phong trào đấu tranh phù hợp với các lợi ích về dân tộc, dân chủ, dân sinh và tổ chức quần chúng vào các nhóm, các Hội và Ủy ban Phản đế.

Thời kỳ 1936 -1939, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh Lâm Viên thực hiện đường lối của Mặt trận Dân chủ Đông Dương tiếp tục phát triển gắn với thành lập các Hội Ái hữu là hình thức tập hợp Mặt trận trong những bước diễn tập đầu tiên của phong trào cách mạng tỉnh Lâm  Viên. Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nổi lên phong trào Mộ Cộ là phong trào đấu tranh vũ trang của đồng bào dân tộc Đồng Nai Thượng. Tháng 8 năm 1940, thành lập Ủy ban Phản đế Đà Lạt. Tháng 2 năm 1941, Ủy ban Mặt trận Phản đế Đà Lạt ngừng hoạt động. Trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, các cuộc đấu tại Lâm Đồng tạo tiền đề cho những cao trào cách mạng đồng thời thành lập các tổ chức quần chúng tích cực hưởng ứng Mặt trận Phản đế Đồng minh và Mặt trận Dân chủ Đông dương.

Tháng 5 năm 1945, Tỉnh bộ Việt Minh lâm thời tỉnh Lâm Viên được thành lập do đồng chí Ngô Huy Diễn làm Thư ký, Thời điểm này cao trào cách mạng dâng cao ở khắp nơi và Ủy ban Mặt trận Việt Minh Đà Lạt đã được thành lập. Sau khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, Ủy ban Việt Minh tỉnh Lâm Viên, Ủy ban Việt Minh tỉnh Đồng Nai Thượng cũng được thành lập. Mặt trận Việt Minh kêu gọi nhân dân các dân tộc hăng hái tham gia mọi nhiệm vụ mà Chính phủ và chính quyền cách mạng đề ra, nỗ lực thực hiện nhiều công tác nhằm động viên nhân dân, củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện từng bước chương trình Việt Minh.

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), tại Đà Lạt có phong trào hòa bình Đà Lạt cũng là một hình thức tập hợp Mặt trận rộng rãi trong đấu tranh chính trị. Tuy bị đàn áp nhưng vẫn còn ảnh hưởng trong các phong trào quần chúng về sau. Năm 1959, khi có chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho miền Nam, đề ra đường lối mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất; Tháng 8 năm 1962, Đại hội đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 bầu Ban chấp hành Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh do đồng chí Ma Hương tức Huỳnh Lam Sơn làm Chủ tịch. Do địa bàn xa xôi, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam chỉ đạo Mặt trận Giải phóng tỉnh Lâm Đồng thông qua trạm vô tuyến điện và Tỉnh ủy căn cứ vào các bức điện vận dụng lãnh đạo chung cho Mặt trận và các đoàn thể. Tổ chức Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Lâm Đồng hoạt động theo phương thức đó cho đến ngày giải phóng Bảo Lộc 28 tháng 3 năm 1975.

Năm 1968, sau khi Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam ra đời; tháng 7 năm 1969, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình thành phố Đà Lạt được thành lập, hoạt động và phát triển cho đến ngày giải phóng Đà Lạt. Năm 1973, tại Đà Lạt còn thành lập Ủy ban đòi thi hành Hiệp định Paris, Mặt trận cứu đói, Ủy ban cải thiện chế độ lao tù, Ủy ban nhân dân chống tham nhũng để tập hợp quần chúng đấu tranh bằng các hình thức công khai, nửa hợp pháp đấu tranh đòi dân sinh dân chủ để tạo khí thế cho phong trào, phát triển lực lượng, xây dựng cơ sở, chuẩn bị đón thời cơ giải phóng tỉnh nhà.

Khi vừa giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, hoạt động của Mặt trận tỉnh Lâm Đồng chủ yếu tập trung cùng chính quyền và các ngành là vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các dân tộc, các tôn giáo nhằm ổn định tình hình chính trị - xã hội; vận động toàn dân đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế văn hóa, ổn định đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền cách mạng.

Năm 1977, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam họp nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở Lâm Đồng thành lập Ban Dân vận - Mặt trận tỉnh Lâm Đồng, từ thời đểm này Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các huyện, thành phố Đà Lạt từng bước được xây dựng, củng cố từ tỉnh đến các cơ sở xã, phường.

Đến năm 1984, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã kiểm điểm tình hình công tác Mặt trận tỉnh Lâm Đồng từ sau giải phóng năm 1975 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 1984 - 1988. Từ năm 1984 đến nay, trải qua 7 kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức bộ máy, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng nhiệm vụ cách mạng qua từng giai đoạn phát triển của địa phương Lâm Đồng. Cùng với cả nước, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được khẳng định trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”    

Trong hình ảnh có thể có: nhà, bầu trời và ngoài trời

   Trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Số 57, Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt

Trải qua 86 năm hình thành và phát triển với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tập hợp, quy tụ các tầng lớp nhân dân tích cực đấu tranh trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc; củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết tòan dân tộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với thành tích đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng III (2003), Huân Chương Lao động Hạng II (2009); Huân Chương Lao động Hạng I (2014); nhiều Bằng khen của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các bộ ngành Trung ương; nhiều năm liền được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới – Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng lập MTTQ Việt Nam, là Chủ tịch danh dự MTTQ Việt Nam - Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, dẫn dắt MTTQ Việt Nam và nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện luôn đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Ra sức phấn đấu xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò và trách nhiệm trong giám sát và phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường sự đồng thuận xã hội; thực hiện tốt đường lối đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, cơ sở, từng khu dân cư. Xây dựng tỉnh Lâm Đồng giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về lòng dân, mạnh về quốc phòng, tốt về an ninh trật tự. Đó là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước và lịch sử truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.