Ban Thường trực 

 

BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

  1.  

Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông

Chủ tịch

  1.  

Ông Đường Anh Ngữ

Phó Chủ tịch

  1.  

Ông Trương Thành Được

Phó Chủ tịch

  1.  

Ông Bon yô Soan

Phó Chủ tịch

  1.  

Bà Lê Thị Xuân Liên

Phó Chủ tịch

  1.  

Ông Lê Hồng Trân

UVTT

  1.  

Bà Đỗ Thị Quề Phương

UVTT

  1.  

Ông Trương Viết Tuấn

UVTT