TTHC Cấp huyện 
STT TÊN THỦ TỤC
I LĨNH VỰC NGOẠI VỤ   1TT
1 1 Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.
II LĨNH VỰC CHỨNG THỰC    12TT
2 1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
3 2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
4 3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
5 4 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
6 5 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
7 6 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
8 7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực
9 8 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
10 9 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
11 10 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
12 11 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
13 12 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
III LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH    16TT
14 1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
15 2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
16 3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
17 4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
18 5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
19 6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
20 7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
21 8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
22 9 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
23 10 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
24 11 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
25 12 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
26 13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
27 14 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
28 15 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
29 16 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
IV LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT   3TT
30 1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật
31 2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
32 3 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
V LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      43TT
33 1 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
34 2 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú
35 3 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc basb trú
36 4 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
37 5 Sáp nhập chia tách trường trung học cơ sở
38 6 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
39 7 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
40 8 Sáp nhập chia  tách trường tiểu học
41 9 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học
42 10 Công nhận trường tiểu học đạt mức chat lượng tối thiểu
43 11 Thành lập trường mẫu giáo, trường mần non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo trường mầm non nhà trẻ dân lập tư thục
44 12 Sáp nhập, chia tách trường mẫu giáo, trường mần non, nhà trẻ
45 13 Giải thể trường mẫu giáo, trường mần non nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức cá nhân đề nghị thành lập
46 14 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mần non công lập
47 15 chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
48 16 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
49 17 cho phép trung tâm học tập cộng đòng hoạt động trở lại
50 18 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học trường trung học cơ sở
51 19 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ
52 20 Quy trình đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã
53 21 xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
54 22 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
55 23 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
56 24 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
57 25 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
58 26 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
59 27 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
60 28 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
61 29 Cho phép trường mẫu giáo trường mầm non nhà trẻ hoạt động giáo dục
62 30 Cho phép trường mẫu giáo trường mầm non nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
63 31 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước
64 32 cấp giấy phép gia hạn giấy phép tổ chức họat động dạy thêm học thêm
65 33 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng song và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
66 34 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện đồ dung học tập dung riêng cho người khuyết tật các cơ sở giáo dục
67 35 Đề nghị mien giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chp học sinh sinh viên
68 36 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo học sinh tiểu học học sinh trung học cơ sở sinh viên các  dân tộc thiểu số ít người
69 37 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
71 38 Chỉnh sửa nội dung văn bang chứng chỉ
72 39 Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ  gốc

D Quản lý nhà nước về CCVC
73 1 Thi tuyển Viên chức
74 2 Xét tuyển viên chức
3 Xét tuyển đặc cách viên chức
E Giáo dục thường xuyên
75 1 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
VI LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ   21TT
A Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
76 1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
77 2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
78 3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
79 4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
80 5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
B Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
81 6 Đăng ký thành lập hợp tác xã
82 7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
83 8 Đăng ký khi hợp tác xã chia
84 9 Đăng ký hợp tác xã tách
85 10 Đăng ký hợp tác xã hợp nhất
86 11 Đăng ký hợp tác xã sáp nhập
87 12 Cấp đổi giấy chưng nhận đăng ký hợp tác xã
88 13 Tạm dung hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX
89 14 Giải thể tự nguyện hợp tác xã
90 15 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
91 16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
92 17 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
93 18 Thông báo về việc góp vốn mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
94 19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã
95 20 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
96 21 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (khi trường hợp bị mất hoặc bị hỏng)
VII LĨNH VỰC TÀI CHÍNH        4TT
A Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản
104 1 Kê khai giá
105 2 Đăng ký giá
B Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
106 3 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
107 4 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
VIII LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    19TT
108 1 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn
109 2 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn
110 3 Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công).
111 4 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ban đầu tư 1000 bản đến dưới 2000 bản
112 5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
113 6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
114 7 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
115 8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
116 9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
117 10 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
118 11 Thủ tục đăng ký tổ chức Lễ Hội
119 12 Thủ tục thông báo tổ chức Lễ hội
120 13 Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
121 14 Xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hang năm
122 15 Thủ tục xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa
123 16 Công nhận lần đầu "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
124 17 Công nhận lại "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
125 18 Công nhận lần đầu "phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
126 19 Công nhận lại " phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
IX LĨNH VỰC XUẤT BẢN      2TT
127 1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
128 2 Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
X LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
129 1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
130 2 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
131 3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
132 4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
XI LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC    1TT
133 1 Đăng ký khai thác nước dưới đất
XII LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI            7TT
134 1 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
135 2 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
136 3 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
137 4 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
138 5 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
139 6 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
140 7 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
XIII LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG           2TT
141 1 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
142 2 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
XIV LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG      20TT
143 1 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
144 2 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
145 3 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
146 4 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
147 5 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá
148 6 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá
149 7 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
150 8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
151 9 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
152 10 Cấp giấy phép bán lẻ rượu
153 11 cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu
154 12 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
155 13 Cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
156 14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
157 15 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
158 16 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
159 17 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
160 18 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
161 19 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện
162 20
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khan cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện
XV LĨNH VỰC XÂY DỰNG          10TT
163 1 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh 9 trường hợp thiết kế 01 bước ) BXD-LDG-263406
164 2 cấp giấy phép xây dựng ( GPXD) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh (BXD-LDG-263407)
165 3 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh (BXD-LDG-263421)
166 4 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh (BXD-LDG-263422)
167 5 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh (BXD-LDG-263408)
166 6 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh (BXD-LDG-263419)
169 7 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh (BXD-LDG-263420)
170 8 Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện ( (BXD-LDG-263365)
171 9 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện ( (BXD-LDG-263369)
172 10 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (BXD-LDG-187784)

XVI

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI    12TT
173 1 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
174 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
175 3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
176 4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
177 5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
178 6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
179 7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
180 8 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
181 9 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
182 10 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
183 11 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
184 12 Chấp thuận chủ trương xây dung bến thủy nội địa

XVII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI               47TT
A Thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng lao động Thương binh và Xã hội
I Lĩnh vực An toàn lao động
185 1 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
II Lĩnh vực dạy nghề
186 1 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
III Lĩnh vực lao động tiền lương
187 1 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
IV Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
V Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
188 1 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
189 2 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
190 3 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
191 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
192 5 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
193 6 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
194 7 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
195 8 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
196 9 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
197 10 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng

B TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
198 1 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
199 2 Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
200 3 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
201 4 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
202 5 Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
203 6 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
204 7 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
205 8 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
206 9 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công tử trần
III Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
207 1 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
208 2 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
209 3 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
C Liên thông UBND xã - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
210 1 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
D Liên thông các cấp
I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
211 1 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
II Lĩnh vực chăm sóc trẻ em
212 1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
213 2 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
III Lĩnh vực Người có công
214 1 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia
215 2 Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
216 3 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
217 4 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
218 5 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
219 6 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
220 7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng
221 8 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
222 9 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ
223 10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
224 11 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
225 12 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ
226 13 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
227 14 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
228 15 Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công
229 16 Giải quyết hưởng chế độ ưu dãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
230 17 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học
231 18 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
XVIII LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    6TT
232 1 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện
233 2 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
234 3 Hỗ trợ dự án liên kết
235 4 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
236 5 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
237 6 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
XIX LĨNH VỰC THỦY SẢN         2TT
238 1 Công nhận và giao quyền quả lý cho tổ chức cộng đồng
239 2 Sửa đổi bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quả lý cho tổ chức cộng đồng
XX LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP     3TT
240 1 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư).
241 2 Thẩm định phê duyệt hồ sơ thiets kế dự toán công trình lâm sinh
242 3 Xác nhận bang kê lâm sản
XXI THỦY LỢI                 7TT
243 1 Thẩm định phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp ( UBND huyện phê duyệt)
244 2 Thẩm định phê duyệt điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền UBND huyện
245 3 Thẩm định phê duyệt đề cương kết quả thẩm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện
246 4 Thẩm định phê duyệt phương án ưng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thảm quyền của UBND huyện trên địa bàn từ 2 xã trở lên
247 6 Thẩm định phê duyệt phương án ưng phó đối với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
7 PHÊ DUYỆT KHUYẾN NÔNG ĐIA PHƯƠNG
XXII LĨNH VỰC Y TẾ     9TT
248 1 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô
249 2 Cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe
3 Khám sức khỏe định kỳ
4 Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoạc không có năng lực hành vi dân sự
5 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi
6 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên
7 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
8 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng
9 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi chép giấy chứng sinh
XXIII LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG           10TT
A Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
250 1 Giải quyết khiếu nại lần đầu
251 2 Giải quyết khiếu nại lần hai
B Lĩnh vực giải quyết tố cáo
252 3 Giải quyết tố cáo
C Lĩnh vực tiếp công dân
253 4 Tiếp công dân
D Thủ tục xử lý đơn thư
254 5 Xử lý đơn thư
E Thủ tục phòng chống tham nhũng
255 6 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
256 7 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
257 8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
258 9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
259 10 Thủ tục thực hiện việc giải trình
XXIV LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY    3TT
260 1 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
261 2 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
262 3 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
XXV LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ                7TT
263 1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)
264 2 Thủ tục thành lập hội
265 3 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
266 4 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
267 5 Thủ tục đổi tên hội
268 6 Thủ tục hội tự giải thể
269 7 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
XXVI LĨNH VỰC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN     11TT
270 1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
271 2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
272 3 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
273 4 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
274 5 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
275 6 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
276 7 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
277 8 Thủ tục đổi tên quỹ
278 9 Thủ tục quỹ tự giải thể
279 10 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
280 11 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
XXVII LĨNH VỰC TÔN GIÁO          8TT
281 1 Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
282 2 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiệu xã thuộc một huyện
283 3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
284 4 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
285 5 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
286 6 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
287 7 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
288 8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngượng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
XXVIII LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG              8TT
289 1 Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
290 2 Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
291 3 Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
292 4 Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
293 5 Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
294 6 Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
295 7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
296 8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình
XXIX LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC        2TT
297 1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
298 2 Thủ tục phục hồi danh dự
XXX LĨNH VỰC DÂN TỘC           2TT
299 1 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
300 2 Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số