Phòng Y tế 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Phòng  Y tế huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Đường Lang Biang-Thi trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839102.

Email:  ytlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

 

Họ và tên: Trần Thị Lý

 

Chức vụ: Trưởng Phòng

 

Điện thoại: 0388766575

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: bstranthily9999@gmail.com

 

Họ và tên: Doãn Mạnh Tưởng

 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 

Điện thoại: 0976929017


 Email:

 

III. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG:

Phòng Y tế huyện Lạc Dương là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Dương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện; Phòng Y tế có mối quan hệ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện và các phòng, ban, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

IV. NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN:

1. Nhiệm vụ:

- Trình Uỷ ban nhân dân huyện: Ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực y tế.

- Ban hành biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hoá gia đình; an toàn thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện; giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng Y tế.

- Được tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quy hoạch, quản lý công chức theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.

-----o0o-----