Phòng Văn hóa Thông tin 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839046.

Email:  vhttlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

 

Họ và tên: Cao Anh Tú 

 

Chức vụ: Trưởng Phòng 

 

Điện thoại: 0937.413379 - 0263.3915015

 

 

 

 Email: tuca@lamdong.gov.vn

 

Họ và tên: 

 

Chức vụ: Phó trưởng Phòng 

 

Điện thoại:  

 

 

 

 

Email: 

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Dương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế, công chức, cơ cấu ngạch công chức, công tác và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Dương thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, hạ tầng thông tin trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Nhiệm vụ

*Về trình văn bản:

a) Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển ngành văn hóa và thông tin trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

*Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

a/ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

b/ Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định của pháp luật.

c/ Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định của pháp luật.

d/ Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng, nghề thủ công truyền thống có giá trị văn hóa của nhân dân địa phương.

e/ Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, các điểm vui chơi công cộng, các đại lý bưu chính, viễn thông, internet thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

f/ Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, truyền thanh cơ sở, nghiệp vụ quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

g/ Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh, truyền hình; quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

h/ Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin.

i/ Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện.

k/ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, bưu chính, viễn thông, internet, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

l/ Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định của pháp luật.

m/ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng.

2. Quyền hạn

a) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện;

b) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện;

c) Được Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể theo quy định của pháp luật;

d) Được yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin;

e) Được mời đại diện các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn để hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách theo quy định.

f) Được kiểm tra hoặc tổ chức phối hợp kiểm tra, lập biên bản, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định các hình thức xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin;

g) Được tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin./.

-----o0o-----