Phòng Kinh tế Hạ tầng 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Phòng Hạ tầng-Kinh tế huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.839726

Email:  kthtlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Huynh 

 

Chức vụ: Trưởng Phòng 

 

Điện thoại: 0813.920299

 

 

 

Email: huynhnv@lamdong.gov.vn

 

Họ và Tên: Trần Nam Quan 

 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng 

 

Điện thoại: 02633.900455

 

 

Email:

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Dương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp, Thương mại, Xây dựng, Phát triển đô thị, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở và công sở, Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến bãi đỗ xe đô thị), giao thông, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu sự lãnh chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND Huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các sở chủ quản cấp trên như: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương và Sở Khoa học và Công nghệ.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân Huyện ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được giao đó là: Khoa học & Công nghệ, Công nghiệp – Tiểu Thủ Công nghiệp, Thương mại, Xây dựng, Phát triển đô thị, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở và công sở, Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến bãi đỗ xe đô thị), giao thông

2. Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân Huyện quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án, công trình xây dựng quan trọng về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Huyện, của Tỉnh

3. Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân Huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4. Tổ chức công khai, quản lý và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt tại địa phương bao gồm: Phối hợp với các ngành chuyên môn của Tỉnh triển khai tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện Pháp luật, chế độ chính sách cuả Nhà nước về lĩnh vực Khoa học & Công nghệ, Công nghiệp – Tiểu Thủ Công nghiệp, Thương mại, Xây dựng, Phát triển đô thị, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở và công sở, Hạ tầng kỹ thuật đô thị ( gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến bãi đỗ xe đô thị), giao thông và theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

5. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức công bố quy hoạch đã được duyệt; tổ chức quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cung cấp thông tin về Khoa học và công nghệ, Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm, thẩm định kiến trúc theo phân cấp cho các dự án đầu tư.

6. Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật .

7. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế, tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện.

8.  Hướng dẫn và giúp đỡ cho các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên điạ bàn huyện Lạc Dương về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND Huyện và các Sở quản lý chuyên ngành, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và công tác quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

10. Kiểm tra, thanh tra theo ngành các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp của UBND Tỉnh; giải quyết các đơn thư  khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện về các vấn đề trên lĩnh vực chuyên môn của phòng phụ trách.

11. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lương và chất lượng sản phẩm; phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, kém chất lượng tại địa phương.

12. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác QLNN và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan cấp huyện.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, công tác quy hoạch đào  tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND huyện.

14. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND huyện.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

-----o0o-----