Phòng Giáo dục 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.839031.

Email:  gdlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thủy 

 

Chức vụ: Trưởng Phòng 

 

Điện thoại: 0977777179 

 

 Email: muoilamthangtu@gmail.com

  

Họ và Tên: Cil Duin

 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng 

 

Điện thoại: 01238877308

 

 Email: cilduin@gmai.com

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG.

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lạc dương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ba nhân dân huyện Lạc Dương, có chức năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đáo tạo, bao gồm mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đáo tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hoạt động giáo dục trên địa bàn.

2. Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện.

3. Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, Trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học Trung học phổ thông, trường Phổ thông dân tộc bán trú, trường tiểu học, trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo mục mầm non) và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm đồng và ủy ban nhân dân huyện Lạc dương.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình chủ tịch Ủy ban nhân huyện Lạc Dương dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp lập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), Trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông dân tộc bán trú, trường tiểu học, cơ sở giáo dục Mầm non, Trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

6. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

11. Phối hợp với phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc, tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục, quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

12. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập, công nhận, không công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

13. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm, tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để phòng Tài chính –Kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

14. Phối hợp với phòng Nội vụ, Phòng Tài chính-Kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương kiểm tra, thanh tra, thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

15. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

17. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương giao.

-----o0o-----