Giới thiệu 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN LẠC DƯƠNG

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

 

 

Họ và tên: Sử Thanh Hoài

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02633.502064

Email: hoaist@lamdong.gov.vnPHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

 

Họ và tên: Lê Chí Quang Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02633.991478

Email: minhlcqlacduong@lamdong.gov.vnPHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 Họ và tên: Cil Poh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0902.410163

                  02633.502506

Email: Cilpoh@lamdong.gov.vn