Trung tâm quản lý khai thác CTCC 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839426

Email: ttqlktctcclacduong@lamdong.gov.vn


II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 


 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Quang

 

Chức vụ: Giám đốc

 

Điện thoại: 02633.901379

 

  

 

 

Email: 

 Họ và tên: Trần Xuân Cường 

 Chức vụ: Phó Giám đốc

 Điện thoại: 

 

 

  

 Email:


 

 

  

 

 

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Thành lập trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lạc Dương( trên cơ sở chuyển đổi Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Lạc Dương).

2.Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

3.Trung tâm có tư cách pháp nhân có con dấu và được mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành.

Trụ sở trung tâm đặt tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Quản lý khai thác Công trình công cộng trên địa bàn huyện: Đường nội thị đường liên xã, hệ thống thoát nước, các công trình thủy lợi, đèn đường vĩa hè, công viên cây xanh và công trình công cộng khác khác được UBND huyện giao.

- Quản lý điều hành hoạt động bến xe, chợ trên địa bàn huyện theo quy định hiện hành.

- Thu gom xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt, vệ sinh công cộng.

- Sửa chữa, duy tu công trình công cộng do đơn vị quản lý, khai thác.

- Thu phí dịch vụ theo quy định hiện hành.

2. Làm chủ đầu tư các công trình do đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác, công trình xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

3. Khi có đủ điều kiện, chức năng hoạt động theo quy định của pháp luật, trung tâm được thực hiện các dịch vụ sau thông qua hợp đồng kinh tế và thực hiện theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu; tư vấn giám sát thi công xây dựng; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, quyết toán công trình xây dựng.

- Thi công công trình cơ bản vừa và nhỏ.

-----o0o-----