Trung tâm Nông nghiệp 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.839078.

Email:  ttnnlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

 

Họ và Tên: Trần T. Kim Thao 

 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

 

Điện thoại: 0633.502953   

 

 

 

 

Email: thaottk@lamdong.gov.vn


 

Họ và Tên: 

 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

 

Điện thoại: 

 

 

 

 

Email: 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Trung tâm nông nghiệp huyện Lạc Dương là đơn vị sự nghiệp có thu phục vụ nông nghiệp (hạch toán thu, chi thực hiện theo thông tư số 25/2002/TT BTC ngày 21/3/2002 của bộ tài chính). Chịu sự quản lý, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND huyện Lạc Dương. Đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên ngành của ngành dọc cấp tỉnh.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình công tác bảo vệ và kiểm dịch động thực vật, công tác thú y, công tác khuyến nông theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện. Theo dõi, dự báo các diễn biến về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để phối hợp với các cơ quan chuyên ngành của tỉnh, của huyện tiến hành các biện pháp phòng chống có hiệu quả kịp thời.

2. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Bảo vệ thực vật, công tác thú y, công tác khuyến nông theo pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật, pháp lệnh thú y.

3. Chủ động tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động thực vật trên địa bàn huyện.

4. Tổ quản lý, diều hành hoạt động của mạng lưới bảo vệ TV, Thú y, khuyến nông ở cơ sở.

5. Thực hiện công tác thu thập thông, khoa học kỹ thuật, tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi. Xây dựng các mô hình trình diễn, tổ chức các lớp huấn luyện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân hành nghề dịch vụ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y trên địa bàn huyện theo quy định.

7. Được phép đăng ký, thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, thử nghiệm giống cây trồng vật nuôi mới. Thử nghiệm chế phẩm sinh học, thuốc thú y, phân bón, thức ăn gia súc theo các quy định hiện hành.

8. Thực hiện công tác thông tin, chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý, năm theo quy định.

9. Quản lý điều hành đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan và thực hiện đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CBCC theo quy định của pháp lệnh CB-CC

10. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ.

-----o0o-----