Kho Bạc nhà nước huyện 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Kho bạc nhà nước Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839593

Email: kbnnlacduong@lamdong.gov.vn


II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

 

Họ và tên: Hồ Thị Tường Giang

 

Chức vụ: Giám đốc

 

Điện thoại: 0937.429567

 

  

 

 

Email: tuonggiangkb@gmail.com

 

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Kho bạc Nhà nước huyện quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (KBNN huyện) là tổ chức trực thuộc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (KBNN tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. KBNN huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.

KBNN huyện có quyền trích tài khoản tiển gửi của các tổ chức, cá nhân để nộp NSNN hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán chi trả các khoản chi NSNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Có quyền từ chối thanh toán chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Quản lý quỷ ngân sách huyện và các quỷ tài chính khác được giao quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký ước, ký quý, thế chấp theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, ấn chỉ đặc biệt, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của nhà nước và của các đơn vị, các nhân gữi KBNN huyện.

4. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

5. Quản lý ngân quỷ KBNN huyện theo chế độ quy định.

6. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỷ tại KBNN huyện.

7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN huyện.

8. Mở, quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN huyện tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định.

9. Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại KBNN huyện.

10. Tổ chức thực hiện công tác kế toán nhà nước: hạch toán kế toán về thu chi ngân sách, các quỷ tài chính do KBNN huyện quản lý, các khoản tạm thu, tạm giữ, ký cược, ký quý, tiền, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của nhà nước và các đơn vị, các nhân gữi tại KBNN huyện, các khoản vay nợ, trả nợ của chính phủ theo quy định của pháp luật; xác nhận số liệu thu, chi NSNN qua KBNN huyện.

11. Thực hiện công tác điện báo, baoc cáo số liệu về thu chi NSNN phục vụ công tác chỉ đạo. điều hành  NSNN của cấp có thẩm quyền; thống kê, báo cáo, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN huyện.

12. Tổ chức quản lý và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại KBNN huyện.

13. Thực hiện công tác tiếp công dân tại KBNN huyện theo quy định.

14. Quản lý đội ngũ các bộ, công chức và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại KBNN huyện theo quy định.

15. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hóa hoạt động của KBNN; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải thiện quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

16. Quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN huyện theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác gio Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh giao.

 

-----o0o-----