Hạt Kiểm Lâm huyện 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.839050.

Email:  hkllacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 


Họ và Tên: Đồng Văn lâm

 


Chức vụ: Hạt Trưởng   

 


Điện thoại: 0918602514 

 

 Email: hkllacduong@lamdong.gov.vn

 

Họ và Tên: Trịnh Văn Tiến

 

Chức vụ: Phó Hạt Trưởng  

 

Điện thoại: 0982155904 

 

  


Email: hkllacduong@lamdong.gov.vn

 
Họ và Tên: Phan Văn phương

 

Chức vụ: Phó Hạt Trưởng  

 

Điện thoại: 0908375111

 

  Email: hkllacduong@lamdong.gov.vn

 

 

 

III. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG:

Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Dương là cơ quan chuyên ngành trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND huyện Lạc Dương trong công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng theo quy hoạch, kế hoạch.

Tuân thủ sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Chi cụ Kiểm lâm tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về mặt nhà nước theo địa bàn của UBND huyện Lạc Dương.

IV. NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN:

1. Tham gia xây dựng văn bản chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn.

2. Huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị vũ trang huy động lực lượng, phương tiện khác của đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết cấp bách.

3. Trong công tác giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc rà soát, quy hoạch ba loại rừng, phân định ranh giới đơn vị quản lý rừng.

b) Tuyên truyền, hướng dẫn việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND xã trong việc xét đối tượng để giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng; thực hiện việc quản lý, kiểm kê, thống kê rừng theo quy định.

d) Tổ chức quản lý hồ sơ về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, theo dõi, thống kê biến động tài nguyên rừng, tổng hợp báo cáo theo quy định hiện hành.

đ) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng rừng của các chủ rừng sau khi đã được giao, được thuê.

e) Đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong các hoạt động về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết tranh chấp về rừng.

4. Chấp hành đầy đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đối với lực lượng kiểm lâm.

5. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, chính quyền địa phương cấp xã thực hiện bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

6. Phối hợp với Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn.

7. Kiểm tra việc thực hiện các phương án về quy hoạch, thiết kế kinh doanh sử dụng rừng; phòng cháy chữa cháy rừng, khai thác lâm sản; giao rừng, cho thuê rừng và các giải pháp kỹ thuật lâm sinh khác.

8. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động nhập xưởng, xuất xưởng của các cơ sở chế biến lâm sản. Xác nhận bảng kê khi lưu thông lâm sản. Kiểm tra, q uản lý chặt chẽ nguồn gốc động, thực vật hoang dã được phép gây nuôi tại các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

9. Điều tra, xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với UBND cấp xã trong việc phân công công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn để tham mưu UBND xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, phát triển rừng.

11. Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch UBND huyện giao.

13. Yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra và điều tra; tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật.

14. Được dừng phương tiện giao thông để kiểm tra khi có căn cứ là trong phương tiện đó có vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép.

15. Xử lý vi phạm hành chính trong thẩm quyền, khởi tố, thực hiện các hoạt động điều tra hình sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

16. Được sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ khi thi hành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

-----o0o-----