Chi cục Thống Kê 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Chi cục Thống kê huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 3839093

Email:


II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

   

 

 

Họ và Tên: Trần Xuân Thể

 

Chức vụ: Chi cục trưởng  

 

Điện thoại: 0125258978

 

  

 


 

Email: thetxldo@gso.gov.vn


 

Họ và Tên: 

 

Chức vụ:

 

Điện thoại: 

 

Email: 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Bảo đảm độ tin cậy, đầy đủ, kịp thời của thông tin thống kê.

2. Bảo đảm quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức thống kê và người làm công tác thống kê; đồng thời, tổ chức thống kê và người làm công tác thống kê phải có bản lĩnh và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.

3. Thống nhất về khái niệm, nội dung chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, phân loại thống kê, đơn vị tính, thời điểm, thời kỳ thống kê.

4. Bảo đảm hội nhập thống kê thế giới.

5. Không trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, giữa các chế độ báo cáo thống kê, giữa các cuộc điều tra thống kê với các chế độ báo cáo thống kê.

6. Minh bạch, công khai trong việc cung cấp thông tin, thu thập, tổng hợp, tính toán và công bố thông tin thống kê.

7. Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê nhà nước đã được công bố công khai.

8. Không được tiết lộ bí mật riêng tư, bí mật thương mại của từng tổ chức, cá nhân mà pháp luật cấm tiết lộ, không được để tổ chức, cá nhân khác dùng các phương pháp để biết được thông tin thuộc bí mật riêng tư, bí mật thương mại của từng tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin thống kê khi thông tin đã được tổng hợp, trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp có quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Không được từ chối và cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.

2. Tổ chức bộ máy và bố trí người làm công tác thống kê; tổ chức thu thập số liệu.

3. Lập báo cáo trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra thống kê, báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo tài chính và các nguồn thông tin khác, tính toán, tổng hợp đủ chỉ tiêu, đúng nội dung, phương pháp quy định.

4. Nộp đủ và đúng thời hạn báo cáo cho cơ quan chủ quản, cơ quan thống kê tập trung và cơ quan khác theo quy định trong chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.

5. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là vi phạm quy định của pháp luật về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.

-----o0o-----