Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh Covid-19