Đảng bộ các xã, thị trấn 

THÔNG TIN ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

Stt

Đơn vị

Cán bộ lãnh đạo

Chức danh

Số điện thoại

1

Đảng bộ Thị trấn lạc Dương

Trần Xuân Sáng

Đỗ Quang Tỉnh

Nguyễn Công Trứ

Bí thư

Phó Bí thư

Phó Bí thư

0633.502589

0908289694

0938615797

2

Đảng xã Lát

Trương Công Hoạch

Trân Đình Thể

Đa Guot Trí

Bí thư

Phó Bí thư

Phó Bí thư

0902535475

0939048757

0919287429

3

Đảng bộ xã Đạ Sar

Lơ Mu Ha Djô

Kơ Sắ K’ Pham

Liêng Jrang Ha Kim

Ya Ti Ong

Bí thư

Phó Bí thư

Phó Bí thư

Phó bí thư

01669895345

0633.614067

0633.910785

0912540211

4

Đảng bộ xã Đạ Nhim

Hoàng Quý Tỵ

Tạ Đức Tuấn

Đơng Gưr Ha Chiêng

Lơ Mu Ha Hoàng

Bí thư

Phó Bí thư

Phó Bí thư

Phó Bí thư

0972026446

0984136788

01696156125

01696728623

5

Đảng bộ xã Đạ Chais

Vũ Hữu Tiến

Bon Tô Ha Diêng

Bí thư

Phó Bí thư

0986724460

01685470846

6

Đảng bộ xã Đưng K’Nớ

Đoàn Quang Giao

Phi Srỗn Ha Nràng

Bon Liên Ha Liêng

Bí thư

Phó Bí thư

Phó Bí thư

 

01659420974

01635670338

 

-----o0o-----